Meer dan 7500 originele parfumsVertrouwde en verrassende keuzeScherpe prijzenVerzending met track&traceVind ons leuk

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf april 2018.

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;
1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;
1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;
1.5 “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 Wie zijn wij
TopParfumerie
Europalaan 22
5121 DJ Rijen
The Netherlands

E-mail: service@topparfumerie.nl
Tel: 0031(0)85-0280116

KVK: 80558186 
BTW nummer: NL861716115B01

 

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.
3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod
4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

Artikel 5 De Koopovereenkomst
5.1    De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat consument de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2    Na het sluiten van de koopovereenkomst stuurt de ondernemer de consument een ontvangstbevestiging per e-mail. 
5.3    De ondernemer zorgt ervoor dat de consument veilig kan bestellen en betalen en de ondernemer zorgt voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens. 
5.4    De ondernemer zal, los van de overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of electronisch meesturen: 
a. het bezoekadres waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het herroepingsrecht is uitgesloten; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koopovereenkomst;  
e. indien consument een herroepingsrecht hebt, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen voor de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan
8.1    Als de consument gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt de consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
8.2    Consument stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) de ondernemer, binnen 14 dagen na de herroeping.
8.3    Consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping
9.1    Als de consument ons meldt dat de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dan stuurt de ondernemer de consument na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
9.2    Als de consument binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, vergoedt de ondernemer binnen 14 dagen na gedane melding alle door de consument gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als de ondernemer aanbiedt om het product zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met terugbetalen tot de ondernemer het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat de consument het product heeft teruggezonden.
9.3    De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor de consument kosteloos.
9.4    Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht
De ondernemer kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht als ondernemer dit duidelijk op de productpagina vermeldt:
a.    Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van jouw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b.    Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ondernemer geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c.    Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
d.    Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e.    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f.     Producten waar de consument allergisch op reageert,

Artikel 11 De prijs
11.1    Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2    Ondernemer mag producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ondernemer geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5    De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie 
12.1    De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staat de ondernemer ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met de consument gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.
12.2    Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval ondernemer tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.
12.3    Een extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen van de consument.

Artikel 13 Levering en uitvoering
13.1    De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de koopovereenkomst en de levering van de producten.
13.2    De ondernemer levert het product op het adres dat de consument aan de ondernemer heeft doorgegeven.
13.3    De ondernemer zal de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. De ondernemer kan met de consument een andere leveringstermijn afspreken. 
13.4    Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang consument hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat consument de bestelling hebt geplaatst. De consument heeft in dat geval het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.5    Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat consument hebt betaald, direct terugbetalen.
13.6    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf door de consument aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Betaling
14.1    De consument betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt de consument de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de koopovereenkomst.
14.2    Consument mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3    Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
14.4    Indien de consument niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, moet de ondernemer de consument wijzen op de late betaling en consument een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan consument betalingsverplichtingen te voldoen. Als consument niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, is de consument ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. De ondernemer kan dan buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan in het voordeel van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 Klachtenregeling
15.1    Klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer worden ingediend.
15.2    Bij ons ingediende klachten beantwoordt de ondernemer binnen 14 dagen na ontvangst. Als de ondernemer een langere verwerkingstijd nodig heeft, bevestigt de ondernemer binnen 14 dagen de klacht te hebben ontvangen en geeft de ondernemer een indicatie aan de consument wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 Geschillen 
16.1    Op de gesloten koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Breda, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar consument woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden 
17.1         Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op de consument van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor de consument meest gunstige bepalingen. 
17.2     Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door de consument kunnen worden opgeslagen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: TopParfumerie, Postbus 160, 3640 AD Mijdrecht, Nederland
Fax: +31 848 705 427
service@topparfumerie.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Ekomi reviews